Obsah čísla 6/2011 (Ročník 17)

Príhovor: Ján Vajda, predseda Spolku absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT)

AKTUALITY

Oddelenie elektroenergetiky ÚEAE FEI STU v Bratislave
60. výročie Katedry elektroenergetiky FEI STU v Bratislave

Marta Liptáková
Publikácia k 60-temu výročiu Katedry elektroenergetiky

EXPO CENTER, a.s., Trenčín
Ocenili víťazov súťaží ELO SYS-u 2011

SVETLO

František Krasňan, Pavol Kiss
Iluminácia kalvárie v Banskej Štiavnici

Abstrakt
Banskoštiavnická Kalvária predstavuje rozsahom i obsahom unikátny architektonicko-krajinný celok. Je najvýznamnejšou barokovou kalváriou na Slovensku. Celý komplex sa skladá z 25-tich kaplniek, z toho troch kostolov so vzácnou maľovanou výzdobou. Obsahuje drevený a kováčsky mobiliár a drevené maľované reliéfy. Objekty kaplniek a kostolov sú zasadené do svahu utuhnutého lávového stĺpa uprostred vyhasnutej sopky – kopca Scharffenberg (Ostrý vrch). Príspevok prezentuje návrh iluminácie.

Kľúčové slová
kalvária v Banskej Štiavnici, iluminácia, slávnostné osvetlenie

Marek Podmanický
Svetelné návestidlá na letiskách a ich systém údržby

Abstrakt
Článok pojednáva o požiadavkách kladených na prevádzkyschopnosť svetelných návestidiel používaných na letiskách. Popisuje program údržby svetelných návestidiel a systémov, ako neodmysliteľnú súčasť udržania vysokej úrovne bezpečnosti leteckej prevádzky aj počas zhoršených meteorologických podmienok. Článok popisuje jednotlivé typy údržby a kontrol svetelných zabezpečovacích zariadení, ktoré sú vykonávané na letisku M.R. Štefánika v Bratislave.

Kľúčové slová
prevádzkyschopnosť, svetelné návestidlo, preventívna údržba

TELEKOMUNIKÁCIE

Ivan Bešťák, Miloš Orgoň
Urýchlenie výstavby širokopásmových prístupových sietí na Slovensku

Stanislav Kľúčik, Juraj Taraba, Miloš Orgoň
IPTV v LAN sieťach založená na technológii PLC

Abstrakt
Technológia PLC (Power Line Communication) využíva existujúce elektrické vedenia na prenos informácii. V súčasnosti dátová prevádzka pozostáva z rôznych služieb s nárokmi na kvalitu ich prenosu. Preto súčasné technológie PLC zabezpečujú riadenie kvality rôznymi spôsobmi – podľa využívanej služby. Predmetom tohto príspevku je popísanie možností implementácie domácej PLC siete pre súčasný prenos IPTV (Internet Protocol Television) aj VoIP (Voice over Internet Protocol) prevádzky spolu s dátovou prevádzkou.

Kľúčové slová
IPTV, Multicast, PLC, QoS, VLAN, VoIP

JADROVÁ ENERGETIKA

Mojmír Šeliga
Vo Viedni sa konala Generálna konferencia MAAE

Mojmír Šeliga
SES 2011 sa konalo v Bratislave

HISTÓRIA

Jozef Sláma
180 rokov od narodenia J. C. Maxwella

OSOBNOSTI

Ružena Wagnerová
Prof. Ing. Jozef Jarošek, CSc. – 90 rokov

Ľubomír Šumichrast
Doc. Ing. Felix Virsik, CSc. (5. 6. 1927 – 27. 9. 2011)

POLOVODIČOVÉ MENIČE

Jaroslav Dudrik
Tvrdé a mäkké spínanie polovodičových súčiastok

Abstrakt
Článok porovnáva tvrdé a mäkké spínanie výkonových polovodičových spínačov pre ich použitie vo vysokofrekvenčných aplikáciách. V článku sú opísané možné spôsoby mäkkého spínania v meničoch so šírkovým riadením a v rezonančných meničoch.

Kľúčové slová
tvrdé spínanie, mäkké spínanie, spínacie straty, polovodičové súčiastky

Michal Duč-Anci
Príspevok k obvodom mostíkového striedača a napäťového filtra

Abstrakt
V článku sa uvádza problematika vyšších harmonických výstupného napätia jednofázového mostíkového striedača. Analyzuje sa vplyv kaskádneho zapojenia na výstupné harmonické spektrum napätia. Je uvedený modelový priebeh výstupného napätia z trojfázového striedača. Uvádzajú sa možnosti návrhu prvkov napäťového filtra striedača. Modelovanie je vykonané v programe Matlab-Simulink/SimPowerSystems.

Kľúčové slová
striedač, filter, spektrum harmonických, harmonická analýza

Ján Miklo, Ján Pollák, Juraj Prekop
Poznatky z vývoja jednofázových fotovoltických invertorov s výkonom do 5 kVA, pripojiteľných do elektrickej distribučnej sústavy

Abstrakt
Článok sa zaoberá niektorými poznatkami z vývoja jednofázových fotovoltických (FV) invertorov s výkonom do 5 kVA, ako aj opisom ich technického riešenia. Hlavným zámerom využitia týchto FV invertorov sú stavby malých FV elektrární (určených na dodávku elektrickej energie do distribučnej sústavy) na strechách rodinných domov.

Mario Pastierovič
Elektrické pohony so značkou ABB pre optimalizáciu výroby elektrickej energie

PREPÄŤOVÉ OCHRANY

Miloš Glasa
Varistor – princíp, technológia, využitie

Abstrakt
Konštrukcia, využitie a životnosť varistora sú hlavnými bodmi príspevku. Ten sa zameriava na chemické zloženie a prísady, samotnú výrobu varistora a jeho konštrukčné riešenie pre jednotlivé triedy ochrany a pomocné zapaľovacie obvody. Priblížený je pohľad na životnosť varistora pri opakovanom pôsobení voči bleskovým a impulzným prúdom. Súčasťou príspevku je aj diskusia najvhodnejšieho využívania varistora v prepäťovej ochrane.

Kľúčové slová
varistor, životnosť, prepäťová ochrana, bleskový a impulzný prúd, tepelný prieraz

Igor Kertész
Istenie zvodičov bleskových prúdov ističmi

Abstrakt
Článok sa zaoberá možnosťami využitia kompaktného ističa na istenie zvodičov bleskového prúdu. Pojednáva sa o jednotlivých prípadoch zaťaženia ističa počas bleskového impulzu, ako aj v následnej oblasti pri skrate zo strany siete. Obsahuje požiadavky kladené na jednotlivé podsystémy ističa počas prepäťovej udalosti v sieti a popisuje účinky prepätia na ne.

Rudolf Petruš
Ochrany v nízkonapäťových rozvodoch