Normalizácia a legislatíva

Najmä v súvislosti so vstupom Slovenska do Európskej únie dochádza k výrazným zmenám v normách a v legislatíve. Týka sa to aj elektrotechniky. Neraz vznikajú, žiaľ, aj nejasnosti a rozpory, čo sa týka znenia samotných noriem, či ich výkladu. Na tomto mieste by sme vám chceme poskytnúť niekoľko rád, výkladov, výsledkov diskusií.

Ak vás táto problematika zaujíma, potrebujete ju detailnejšie poznať vzhľadom na vašu pracovnú profesiu, odporúčame vám predplatiť si časopis v ktorom je viac informácií ako na webovej stránke.

Identifikácia vodičov farbami alebo číslicami podľa STN EN 60446 (33 0165): 2002

V roku 2002 bola vydaná základná bezpečnostná norma STN EN 60446 (33 0165) „Základné bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia vodičov farbami alebo číslicami“, spracovateľ Slovenská spoločnosť pre technickú normalizáciu, Ing. Katarína Chovanová. (Norma je identická s EN 60446: 1999 v českej verzii a bola vydaná so súhlasom ČSNI.)

V norme je uvedené: „Táto norma nahrádza STN 33 0165 z októbra 1992 a STN IEC 60446 (33 0165) z októbra 1992 v celom rozsahu.“ Toto konštatovanie v skutočnosti znamená iba to, že obe predchádzajúce normy sú zrušené. Po obsahovej stránke totiž nová norma v žiadnom prípade normu STN 33 0165: 1992 v celom rozsahu nenahrádza, čo potvrdí jej každý praktický používateľ. Dôvod: Nová (veľmi stručná a celkom všeobecná) STN EN 60446 (33 0165):2002 svojím rozsahom a obsahom je ekvivalentom predchádzajúcej STN IEC 60446 (33 0165): 1992, rozhodne však nie je ekvivalentom podstatne podrobnejšej a komplexnejšej STN 33 0165: 1992. Po jej „nahradení“ je preto žiaduce, aby SÚTN, resp. spracovateľ normy dal odpoveď na mnohé nejasnosti a konkrétne otázky.

Ing. Katarínu Chovanovú sme preto požiadali o odpovede na nasledovné otázky.

 1. STN EN 60446 neobsahuje prechodné ustanovenie. Aké sú lehoty na dokončenie projektov, resp. dohotovenie inštalácií navrhnutých v čase predchádzajúcich noriem? Ako je to s (ne)ponechaním vodičov v inštaláciách so starým označením v prevádzke (prechodné obdobie)?
  - Prechodné ustanovenia sa používajú v záväzných predpisoch, v dobrovoľných normách sa už neuvádzajú. Na preklenutie obdobia začatia používania novej normy, môže byť určená súbežná platnosť. To znamená určené obdobie, kedy platia dve alebo viacero noriem súčasne. Pri európskych normách je toto obdobie určené termínom zrušenia rozporných národných noriem.
 2. Aké sú zásady pri styku vodičov so starým a novým označením, keďže STN EN 60446 túto problematiku nerieši (predtým čl. 9.3 v STN 33 0165)?
  - Požiadavka na preznačovanie starých vodičov podľa STN 33 0165: 1992 nie je vhodná. Staré označenia, ako sú uvedené v tejto norme, v podstate prestali platiť v roku 1972.
 3. Kde a ako je stanovené farebné označenie vodičov jednosmernej sústavy (kladný pól, záporný pól), keďže STN EN 60446 stanovuje konkrétne farby len pre neutrálny a stredný vodič, ochranný vodič, vodič PEN a pre fázové vodiče systémov so striedavým napätím (predtým čl. 2.1.1 v STN 33 0165)?
  - STN EN 60446: 2002 platí všeobecne bez ohľadu na druh napätia (striedavé, jednosmerné) a je predovšetkým určená ako podklad pre prípravu ostatných noriem. Ako príklad uvádzame STN EN 60204-1: 2001 Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 1: Všeobecné požiadavky, kde sa v kapitole 14.2 rieši označovanie vodičov.
 4. Kde a ako je stanovené označenie vodičov jednosmernej trakčnej sústavy (predtým čl. čl. 2.1.3 v STN 33 0165)?
  - Pre dráhové aplikácie (trakčné sústavy) existuje celý súbor STN EN. V týchto normách by mali byť požiadavky na označovanie vodičov.
 5. Kde a ako sú priradené konkrétne číselné kódy ku konkrétnym farbám, keďže STN EN 60446 to nestanovuje (predtým príloha A v STN 33 0165)? Alebo to môže robiť každý podľa vlastného uváženia?
  - V septembri 2003 bude vydaná zmena k STN EN 60446: 2002, ktorá bude obsahovať národnú prílohu Číselný kód na označenie káblov a vodičov.
 6. Aké zásady platia pre označenie holých natretých vodičov (predtým čl. 2.1.6 v STN 33 0165)?
  - V podstate platí to, čo som uviedla vo svojej odpovedi na tretiu otázku.
 7. Ako je to s poznávacou farbou a doplnkovým označením na rozlíšenie fáz holých vodičov a prípojníc v trojfázovej sieti (predtým oranžová farba, doplnkové označenie jednotlivých fáz jedným, dvoma, resp. troma priečnymi čiernymi pruhmi podľa čl. 2.1.6 v STN 33 0165)?
  - STN EN 60446: 2002 doplnkové označenie na rozlíšenie fáz holých vodičov a prípojníc nerieši.
 8. Aké sú zásady označenia náhodných ochranných vodičov (predtým čl. 2.1.8 v STN 33 0165)?
  - Termín náhodný ochranný vodič v európskych normách nie je.
 9. Aké sú zásady rozlíšenia žíl mnohovodičových vodičov a káblov polohou, vrátane označenia počítacej žily (predtým čl. 3.1.3 v STN 33 0165)?
  - STN EN 60446: 2002 rozlíšenie žíl polohou nerieši. Rieši sa to pravdepodobne v normách na výrobky.
 10. Aké zásady platia pre farebné označenie kovového obalu káblov (predtým podľa čl. 3.1.4 v STN 33 0165)?
  - Podľa pripravovanej STN 34 7411 (HD 308 S2: 2001), ktorá bude vydaná v októbri 2003, sa neizolovaný koncentrický vodič, ako napr. kovový plášť, pancierový plášť alebo tienenie nepovažuje za žilu. Koncentrický vodič je určený svojou polohou a preto nie je potrebné ho označovať farbou.
 11. Ako je to s doplnkovým označením holých lán (predtým čl. 2.1.7 v STN 33 0165)?
  - V STN EN 60446: 2002 sa označenie holých lán osobitne neuvádza.
 12. Aká je poznávacia farba pracovného vodiča, ktorý v prevádzke elektrického zariadenia mení polaritu alebo fázu (predtým čl. 6.2 v STN 33 0165)?
  - Pracovnými vodičmi sú vodiče krajné, neutrálne a stredné. Pre farebné označenie týchto vodičov platí STN EN 60446: 2002.
 13. Kto a na základe čoho rozhodol o úplnom zrušení STN 33 0165: 1992, keď napr. v ČR (riadny člen CENELEC-u) je aj po vydaní ekvivalentnej ČSN EN 60446 naďalej súbežne platná ČSN 33 0165:1992 (identická so zrušenou STN 33 0165: 1992), keďže nová norma po obsahovej stránke nie je a ani nemôže byť jej náhradou v celom rozsahu?
  - Povinnosťou členov CENELEC je pri preberaní EN do národných noriem zrušiť rozporné národné normy. Prečo tak neurobili v ČR nám nie je známe.

Záverom chcem (Ing. Katarína Chovanová – pozn. red.) zdôrazniť, že do sústavy STN sa prevzalo približne 90 % európskych noriem CENELEC a je potrebné zmieriť sa s tým, že čo v európskych normách nie je riešené, nebude naďalej možné „doriešovať“ národnými normami. V podstate, riešenie je možné cestou návrhu európskej normy. Poznamenávam, že nahradenie normy v celom rozsahu neznamená nahradenie všetkých článkov predchádzajúcej normy, ale nahradenie resp. zrušenie predchádzajúcej normy so všetkými zmenami a opravami.

Stanovisko redakcie

Redakcia ďakuje spracovateľke normy za odpovede na početné otázky, týkajúce sa predmetnej normy. Zrejme však nie všetky odpovede budú pre pýtajúceho sa, a tým ani pre ďalších elektrotechnikov v praxi – najmä pôsobiacich v oblasti elektrických inštalácií budov – uspokojivé. Niektoré odpovede iba opakujú existujúci stav konštatovaný v otázke. Redakcia preto uvíta diskusiu na stránkach Časopisu EE. V nej by diskutujúci prezentovali svoje názory, poznatky a skúsenosti s praktickou aplikáciou tejto, ale aj iných slovenských technických noriem.